ZO ČSOP 69/04 Havířov 69/04

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 69/04 Havířov

Adresa sídla ZO: Aloise Jiráska 1521/11
736 01 Havířov
IČ: 711 97 222
Statutární zástupce (předseda): Ľubomír Kminiak
Kontakty pro veřejnost: telefon: 605 182 969
e-mail: 
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum