ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU 70/05

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU

Adresa sídla ZO: Blahutovice 34
741 01 NOVÝ JIČÍN
IČ: 607 98 866
Statutární zástupce (předseda): Ing. et Ing. Jana Kelarová
Kontakty pro veřejnost: telefon: 603 845 216
e-mail: kucharik.lumir[zavináč]seznam[tečka]cz
http://psdomov.cz/
http://www.facebook.com/psdomov/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: krajové odrůdy ovocných dřevin, ochrana obojživelníků

- záchranné chovy

jmenovitě: genofond valašské ovce

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: naučně informační stezky v obci Blahutovice

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: regionální časopis Poodří, 4x ročně, náklad 500 výtisků