Ekoporadna

Rádi zodpovíme Váš dotaz především v oblasti zelené úřadování, udržitelná spotřeba domácnosti, ochrana ovzduší a místní rozvoj.

Dotazy řešíme především e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou klientů. Zpravidla jsou Vaše otázky zodpovězeny ihned v naší kanceláři. V některých případech je odpověď zaslána poštou i s informačním materiálem týkajícím se daného námětu, nebo s kontaktem na odborníka.

Ochotně Vám poradíme v těchto oblastech:

Biodiverzita a ochrana přírody
Péče o zahrady a zeleň
Odpady
Udržitelná spotřeba domácnosti
Znečištěné ovzduší
Komunitní rozvoj
A další…


Vaše dotazy posílejte na e-mail: kck.blahutovice@gmail.com nebo volejte na tel. číslo: +420 558 272 460. Navštívit nás můžete také osobně v ekocentru v Blahutovicích. :)

Kdy nás zastihnete?

V poradně jsme každé úterý a čtvrtek od 8:00 do 16:00

Nebo kterýkoliv jiný den po předchozí domluvě.


Kontakty:
Bc. Tomáš Petkřovský, Lumír kuchařík

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska bylo na valné hromadě v Ekocentru DOTEK v Horním Maršově, v červnu 2014 přijato za člena-čekatele sítě ekologických poraden STEP

V březnu 2015 bylo naše ekocentrum přijato na VH v Kapralově mlýně v Ochozu u Brna za přidruženého členema síte ekologických poraden STEP

Step_logo-male 

Biodiverzita a ochrana přírody


Co jsou pozemkové spolky a jaký je jejich význam?

Odpověď:

Pozemkové spolky jsou sdružení nebo NO, které pečují a uchovávají cenné přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnictví, nájmů nebo uzavřením dlouhodobé spolupráce s vlastníky. Koordinátorem pozemkových spolků v ČR je Český svaz ochránců přírody. Hnutí pozemkových spolků v České republice navazuje na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků a na zkušenosti mnoha obdobných organizací v zahraničí.

Péče o zahrady a zeleň

Jaký je rozdíl mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím?

Odpověď:

Ekologické zemědělství:

je šetrné k životnímu prostředí bez použití pesticidů a hnojiv a jsou použity šetrné způsoby k odstranění či potlačení plevelů, škůdců a chorob
ekologické zemědělství snižuje hrozbu vodní a větrné eroze a nedochází tak k degradaci půdy
Látky, které se v ekologickém zemědělství můžou používat, se uvádějí v pozitivních seznamech
Je řešením pro nadprodukci potravin s odklonem od kvantity ke kvalitě a ke stabilitě trhu v souladu s reformou Společné zemědělské politiky EU.


Konvenční zemědělství:

Snížení rozmanitosti života v krajině
Udusání půdy těžkými stroji
Používání nebezpečných chemických látek-kontaminace vody a půdy dusičnany a fosfory
Přebytečná produkce méně kvalitních potravin


Co je to permakultura?

Odpověď:

Permakultura je koncepce k samostatnosti, k zemědělství, k životnímu prostředí, k přírodním zákonům usilující o trvalou udržitelnost a o regeneraci přírodních zdrojů. Permakultura se dá uplatnit v jakémkoliv měřítku pro zahrady, farmy, balkóny, lidská obydlí i výrobní procesy.

Principy permakultury

- Respektování přírodních zákonů
- Etické zacházení s přírodními zdroji
- Využití zdrojů místně dostupných
- Péče o planetu
- Péče o lidi
- Spojování více prvků ve fungující celek
- Maximální efektivita při minimální vložené energii
- Rozmanitost a originalita
- Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
- Dělení se o nadbytečné zdroje
- Produkování jen recyklovatelného odpadu
- Snaha učinit život radostnějším a jednodušším
- Jak si vytvořit kompost?

Odpověď:

Abyste si mohli vytvořit kompost, potřebujete kompostér nebo můžete produkovat klasický kompost v jámě nebo silu, kde vrstvíte na hromadě zbytky zahradního odpadu na sebe (větve, listí, zemina, tráva). Je důležité, aby kompost nevyschl proto je potřeba udržovat dostatečnou vláhu a správnou teplotu, která se postará o přeměnu látek v kompostu. Aby měl kompost dostatek důležitých látek je potřeba mnoho žížal. Dobře vyzrálý kompost dodává živiny rostlinám, zlepšuje provzdušnění, zadržuje vodu a upravuje půdní strukturu.

Co do kompostu patří:

Zbytky zeleniny a ovoce
Dřevěný popel
Vyluhovaný čaj
Piliny a hobliny
Zbytky kávy (přitáhne velké množství žížal)
Skořápky
Hnůj
Drcený kartón
Do kompostu nepatří:

Exotické ovoce a jeho slupky
Zbytky plesnivého jídla
Maso
Psí a kočičí výkaly
Nemocné rostliny

Odpady

Nebezpečný odpad v domácnosti? Co sním?

Odpověď:

S nebezpečným odpadem nelze nakládat stejně jako s komunálním odpadem. Nebezpečný odpad nelze spalovat v běžných spalovnách ani ukládat na skládky komunálního odpadu. Tento odpad se likviduje ve speciálních spalovnách nebezpečného odpadu nebo se dále recykluje eventuálně ukládá na skládky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo více složek negativních na životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci sním hrozí nějaké nebezpečí.

Nebezpečným odpadem v domácnosti mohou být: barvy, laky, lepidla, minerální oleje, akumulátory a baterie, zářivky, látky a hadry od olejů a provozních kapalin, staré léky, vyřazená elektronika aj.

Nebezpečný odpad můžete odevzdat na separačním dvoře ve vašem městě, staré léky a masti je možno vrátit zpět do lékáren a elektrospotřebiče a baterie v obchodu při nákupu nových výrobků.

Kam patří Tetra Pak obaly?

Odpověď:

Tetra Pak obaly jsou složené z několika vrstev. Výhodou je to, že dobře chrání potraviny nebo nápoje uvnitř obalu. Nevýhodou je, že jde o jednorázový obal, který již není možné vrátit do oběhu například jako láhev. Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené kontejnery oranžové barvy, nebo se v některých obcích sbírají společně s plasty do žlutých nádob. Tyto popelnice jsou označeny oranžovou nálepkou „Nápojové kartony“. Sběr je závislý na zavedeném sběrovém systému a možnostech recyklace obce.

Znečištěné ovzduší

Co jsou Emise a imise?

Emise je množství znečišťujících látek, které jsou vypouštěny z daného zařízení (výfuk auta, komín aj.). Jejich měření tedy probíhá přímo u zdroje znečištění. (například na komíně továrny).

Imise se neměří u zdroje znečištění, ale u jeho příjemce. Například podél silnic nebo na místech kde se běžně pohybují lidé. Proto jsou Imise ve městech pravidelně monitorovány. Nejčastěji měřenými látkami jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku a prašné částice ve vzduchu uváděné jako PM10.

Udržitelný rozvoj

Co je fair trade?

Odpověď:

Do češtiny lze fair trade přeložit jako spravedlivý či férový obchod. Je to metoda obchodu, který zaručuje pracovníkům v rozvojových zemích (tj. v zemích třetího světa) spravedlivou odměnu za jejich vykonanou práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za vykonanou práci takovou výkupní cenu, jenž odpovídá nákladům na výrobu a zabezpečuje jim důstojný život. Častými produkty jsou banány, kakao, káva, čaj, bavlna a cukr.

Jak funguje kořenová čistírna?

Odpověď:

Kořenové čistírny fungují na horizontálním průtoku odpadních vod propustným substrátem, který je osázen mokřadními rostlinami. Při průtoku odpadní vody dochází k odstranění nečistot kombinací chemických, biologických a fyzikálních procesů. Důležitou funkci zde plní mokřadní rostliny. Nejčastěji se využívá rákos obecný, který má schopnost značnou míru znečištění. Ten je často vysazován v kombinaci s chrasticí rákosovitou, která roste rychleji a vytváří celistvý porost již během prvního vegetačního období. Mohou se využít i jiné mokřadní rostliny, jenž mají dekorativní povahu (například orobince nebo některé kosatce. Výhodou kořenové čistírny ve srovnání s klasickými jsou minimální náklady na provoz, nevyžadují elektrickou energii a neobsahují žádné mechanické součásti, které by se mohli časem opotřebovat.

Co je Ekoznačení výrobků?

Odpověď:

Pro lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků bylo vyvinuto ekologické značení, které slouží k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí než jiné výrobky sloužící ke stejnému záměru. Takto mohou být certifikovány pouze výrobky a služby, které splňují stanovená kritéria zaručující, produkt je šetrný k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu, tj. od výroby až po jeho likvidaci. Tato kritéria jsou obvykle garantována státem. Ekoznačky garantují státy, ale i nevládní organizace nebo profesní cechy.