Semináře "Poznej a chraň naši přírodu"

Nabízíme uspořádání seminářů ve vaší škole / zařízení / instituci "Poznej a chraň naši přírodu" na tato témata která představují hlavní činnosti ČSOP - od úvodních obecných informacích přes pomoc volně žijícím živočichům, program Živá zahrada, Ukliďme svět, Ukliďme Česko, rozsáhlejší téma Voda v krajině, informace o činnostech Pozemkových spolků po stále oblíbenější program Záchrany starých krajových odrůd ovoce. 

Facilitace

Facilitace je technika efektivního jednání a usnadnění komunikace v takovém směru aby dovedla skupinu k cíli porady, schůzky či složitějšího jednání navzdory úskalí, nedorozumění a neefektivní komunikaci mezi účastníky setkání.

Využijte naší služby facilitace veřejných setkání, složitějších diskuzí, konferencí, porad a kulatých stolů které probíhají ve vašem okolí. Zajistíme Vám efektivní vyjádření názorů všech zainteresovaných stran, vytvoříme tvůrčí prostředí, pomůžeme promyslet cíle diskuzí a vytvoříme výstup ze setkání. Náš vyškolený facilitátor má za sebou řadu úspěšně zvládnutých jednání.

Facilitace

Environmentální výchova

Poskytujeme terénní programy EVVO pro děti a mládež které uskutečňujeme v prostorách ekocentra v Blahutovicích a jeho okolí (les, pískovna, rybník, přírodní zahrady). Naše programy doplňují žákům informace, které si vyžadují výuku v terénu, a ve škole na ně nezbývá čas.

Děti se seznámí s živou přírodou venkovské krajiny. Uvidí také místní produkci zeleniny, ovoce a bylin v přírodních zahradách. Seznámí se také se základy včelařství. Budou mít možnosti porovnat intenzivní a extenzivní zemědělské systémy, jejich výhody a nevýhody. V okolí centra poznají také ekosystémy, které se většinou vyskytují i v okolí jejich bydliště a naučí se jak pečovat a rozvíjet biodiverzitu v okolí lidských sídel.

Děti si také ověří svou manuální zručnost při sázení rostlin, výrobě hmyzích domečků a ptačích budek.

Nabízíme tyto programy:

Život v lese a u staré pískovny (les jako biotop, pobytové stopy zvířat, poznávání stromů, funkce lesa, tematické hry)
Vodní svět na rybníku a život na louce (rybník a louka jako biotop, pozorování a poznávání vodních živočichů a rostlin, funkce vody, vypracování pracovních listů, návštěva ptačí pozorovatelny, tematické hry na louce)
Přírodní zahrady (přírodní zahrada jako biotop, pěstování zeleniny, ovoce, bylin, domácího koření na zahradách, kompostování, včelařství, vypracování pracovních listů -> kvízy, hry, učení pomocí her, aj.).
Ruční dílna: děti si vyrobí hmyzí domečky, budky pro ptáky, zasedí svou rostlinu, naučí se zpracovat přírodní materiály (proutí, rákos, ovčí vlnu). Výstupem bude vlastní výrobek nebo sazenička, kterou si děti odvezou.


Od ovečky ke svetru – program kde se účastníci setkají s letošními jehňátky, dozvědí se informace o našem záchranném chovu valašské ovce, zpracování vlny a odnesou si domů výrobek z vlny oveček.

Místo – komunitní centrum Klášter, doba trvání 2 – 4 hodiny podle věku účastníků.

Pozn. Jehňata v programu duben až červen (poté již program bez jehňat – jsou již na letní pastvě)

Včelka Mája a její kamarádi – program seznamující účastníky s životem včely medonosné a dalšími hmyzími opylovači, děti nahlédnou do včelího úlu a seznámí se se včelařskými pomůckami, vyrobí si svíčku ze včelího vosku či hnízdo pro čmeláky, které si odnesou sebou.

Místo – Mlýnský sad ČSOP Jeseník nad Odrou nebo komunitní centrum Klášter, 2 – 4 hodiny podle aktivit

Pozn. Možnost nahlédnout do včel jen ve vhodném ročním období.

Od semínka na talíř – program o pěstování místní zeleniny a ovoce v systému KPZ (komunitou podporovaného zemědělství), děti uvidí rozličné zemědělské nářadí, malý sad, zahradu s fóliovníkem, kompostem i pole. Sami si pak zasadí semínka rychle rostoucí zeleniny do rozložitelného květináče a doma se o něj mohou starat a sledovat jeho proměny.

Místo – komunitní centrum Klášter, 2 – 4 hodiny podle aktivit

Pozn. Od druhé poloviny měsíce dubna do konce září

Informačně naučná stezka ČSOP – terénní exkurze po zajímavých biotopech v Blahutovicích spojená s nahlédnutím do života jejich obyvatel. (stará pískovna, přírodní zahrada, pramen Rynka a rybník s ptačí pozorovatelnou). Děti si u jednotlivých zastavení zkusí poznávací hry i badatelskou výuku.

Místo – obec Blahutovice a okolí, 2 – 4 hodiny podle aktivit

Pozn. Součástí exkurze je i krátké seznámení s historií bývalého Kláštera v Blahutovicích a obce Blahutovice, včetně prohlídky prostor objektu

Františkova cesta v Blahutovicích - tohoto mnicha, mystika a zakladatele žebravého řádu františkánů prohlásil v roce 1979 papež Jan Pavel II. za patrona všech ekologů se slovy: „Mezi svatými a osvícenými muži, kteří měli zvláštní vztah k přírodě, jež je jedinečným darem lidstva, je po právu uváděn sv. František z Assisi. Tento světec měl jedinečný smysl pro všechna díla Boha stvořitele a téměř pod vlivem shůry sepsal svůj nádherný Chvalozpěv stvoření.“ Tato cesta má deset zastavení na motivy Sluneční písně ze 13. století a může se pro vás stát procházkou, seznámením s přírodou i příležitostí k zastavení a meditaci.

Místo – komunitní centrum Klášter a okolí obce Blahutovice,

Pozn. Je nutná terénní obuv, pláštěnka, časový rozsah 2 – 4 hodiny podle zdatnosti účastníků a aktivitách u jednotlivých zastavení

Nápady a ne odpady – v tomto programu budeme řešit téma kterému se již věnoval náš známý spisovatel Jan Neruda ve svém slavném fejetonu o starém slamníku „Kam s ním“? Děti se dozvědí , jak se vyhnout odpadu při nakupování, co je to ekoznačení i jak doma chovat žížaly a vyrábět vermikompost. Pokud již v naší domácnosti nějaký odpad vznikne jak s ním naložit tak, aby co nejméně zatěžoval naše životní prostředí. Zkusí si vyrobit drobný výrobek z odpadu.

Místo – komunitní centrum Klášter, 2 – 4 hodiny podle aktivit

Pozn. Program lze realizovat i za nepříznivého počasí v prostorách komunitního centra celoročně.

 Enviromentalni-vychova

Workshop

Znamená forma vzdělávacích aktivit, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (mentální mapyzpětná vazba atd.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi.

Tkani-workshop-o-vlne-museum-bilovecDsc_0034Foto-setkani-kpz-v-blahutovicich-5Kpz_ostrava_budujeme-komunitu_3-1