Semináře "Poznej a chraň naši přírodu"

Nabízíme uspořádání seminářů ve vaší škole / zařízení / instituci "Poznej a chraň naši přírodu" na tato témata která představují hlavní činnosti ČSOP - od úvodních obecných informacích přes pomoc volně žijícím živočichům, program Živá zahrada, Ukliďme svět, Ukliďme Česko, rozsáhlejší téma Voda v krajině, informace o činnostech Pozemkových spolků po stále oblíbenější program Záchrany starých krajových odrůd ovoce. 

Facilitace

Facilitace je technika efektivního jednání a usnadnění komunikace v takovém směru aby dovedla skupinu k cíli porady, schůzky či složitějšího jednání navzdory úskalí, nedorozumění a neefektivní komunikaci mezi účastníky setkání.

Využijte naší služby facilitace veřejných setkání, složitějších diskuzí, konferencí, porad a kulatých stolů které probíhají ve vašem okolí. Zajistíme Vám efektivní vyjádření názorů všech zainteresovaných stran, vytvoříme tvůrčí prostředí, pomůžeme promyslet cíle diskuzí a vytvoříme výstup ze setkání. Náš vyškolený facilitátor má za sebou řadu úspěšně zvládnutých jednání.

Facilitace

Environmentální výchova

Poskytujeme terénní programy EVVO pro děti a mládež které uskutečňujeme v prostorách ekocentra v Blahutovicích a jeho okolí (les, pískovna, rybník, přírodní zahrady). Naše programy doplňují žákům informace, které si vyžadují výuku v terénu, a ve škole na ně nezbývá čas.

Děti se seznámí s živou přírodou venkovské krajiny. Uvidí také místní produkci zeleniny, ovoce a bylin v přírodních zahradách. Seznámí se také se základy včelařství. Budou mít možnosti porovnat intenzivní a extenzivní zemědělské systémy, jejich výhody a nevýhody. V okolí centra poznají také ekosystémy, které se většinou vyskytují i v okolí jejich bydliště a naučí se jak pečovat a rozvíjet biodiverzitu v okolí lidských sídel.

Děti si také ověří svou manuální zručnost při sázení rostlin, výrobě hmyzích domečků a ptačích budek.

Nabízíme tyto programy:

Život v lese a u staré pískovny - les jako biotop, pobytové stopy zvířat, poznávání stromů, funkce lesa, tematické hry.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Vodní svět na rybníku a život na louce - rybník a louka jako biotop, pozorování a poznávání vodních živočichů a rostlin, funkce vody, vypracování pracovních listů, návštěva ptačí pozorovatelny, tematické hry na louce.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Přírodní zahrady - přírodní zahrada jako biotop, pěstování zeleniny, ovoce, bylin, domácího koření na zahradách, kompostování, včelařství, vypracování pracovních listů -> kvízy, hry, učení pomocí her.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Ruční dílna řemesel - děti poznají vlastnosti přírodních materiálů, dozvědí se kdo to byl řemeslník a co dělal s (proutím, papírem, ovčí vlnou, drátem). Výstupem je vlastní výrobek která si děti odvezou.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Ptáci na krmítku - proč někteří ptáci na zimu odlétají a jiní zůstávají. Děti se naučí poznávat základní druhy ptáků, hrou zjistí čím mohou ptáky přikrmovat. A uvidí různé druhy krmítek.

Délka programu: 1 - 2 hodiny

Vánoce - program je zaměřen na zvyky a tradice našich předku od adventu do vánoc. Výroba svíček, vánoční stůl, věštění a jiné překvapení.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Velikonoce - zvyky a tradice od Masopustu do Velikonoc, tvoření velikonočních dekorací, pletení pomlázky, malování vajíček.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Cesta chleba - jak se ze semínka stane chleba, naše obiloviny, hnětení těsta a pečení placek ve  venkovní peci.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Od ovečky ke svetru – program kde se účastníci setkají s letošními jehňátky, dozvědí se informace o našem záchranném chovu valašské ovce, zpracování vlny a odnesou si domů výrobek z vlny oveček.

Délka programu: 2 - 3 hodiny

Pozn. Jehňata v programu duben až červen (poté již program bez jehňat – jsou již na letní pastvě)

Včelka Mája a její kamarádi – program seznamující účastníky s životem včely medonosné a dalšími hmyzími opylovači, děti nahlédnou do včelího úlu a seznámí se se včelařskými pomůckami, vyrobí si svíčku ze včelího vosku či hnízdo pro čmeláky, které si odnesou sebou.

Délka programu: 2 - 3 hodiny podle aktivit

Od semínka na talíř – program o pěstování místní zeleniny a ovoce v systému KPZ (komunitou podporovaného zemědělství), děti uvidí rozličné zemědělské nářadí, malý sad, zahradu s fóliovníkem, kompostem i pole. Sami si pak zasadí semínka rychle rostoucí zeleniny do rozložitelného květináče a doma se o něj mohou starat a sledovat jeho proměny.

Délka programu: 2 - 3 hodiny podle aktivit

Pozn. Od druhé poloviny měsíce dubna do konce září

Informačně naučná stezka ČSOP – terénní exkurze po zajímavých biotopech v Blahutovicích spojená s nahlédnutím do života jejich obyvatel. (stará pískovna, přírodní zahrada, pramen Rynka a rybník s ptačí pozorovatelnou). Děti si u jednotlivých zastavení zkusí poznávací hry i badatelskou výuku.

Místo – obec Blahutovice a okolí, 2 – 4 hodiny podle aktivit

Pozn. Součástí exkurze je i krátké seznámení s historií bývalého Kláštera v Blahutovicích a obce Blahutovice, včetně prohlídky prostor objektu

Františkova cesta v Blahutovicích - tohoto mnicha, mystika a zakladatele žebravého řádu františkánů prohlásil v roce 1979 papež Jan Pavel II. za patrona všech ekologů se slovy: „Mezi svatými a osvícenými muži, kteří měli zvláštní vztah k přírodě, jež je jedinečným darem lidstva, je po právu uváděn sv. František z Assisi. Tento světec měl jedinečný smysl pro všechna díla Boha stvořitele a téměř pod vlivem shůry sepsal svůj nádherný Chvalozpěv stvoření.“ Tato cesta má deset zastavení na motivy Sluneční písně ze 13. století a může se pro vás stát procházkou, seznámením s přírodou i příležitostí k zastavení a meditaci.

Místo – komunitní centrum Klášter a okolí obce Blahutovice,

Pozn. Je nutná terénní obuv, pláštěnka, časový rozsah 2 – 4 hodiny podle zdatnosti účastníků a aktivitách u jednotlivých zastavení

Nápady a ne odpady – v tomto programu budeme řešit téma kterému se již věnoval náš známý spisovatel Jan Neruda ve svém slavném fejetonu o starém slamníku „Kam s ním“? Děti se dozvědí , jak se vyhnout odpadu při nakupování, co je to ekoznačení i jak doma chovat žížaly a vyrábět vermikompost. Pokud již v naší domácnosti nějaký odpad vznikne jak s ním naložit tak, aby co nejméně zatěžoval naše životní prostředí. Zkusí si vyrobit drobný výrobek z odpadu.

Délka programu: 2 - 3 hodiny podle aktivit

Pozn. Program lze realizovat i za nepříznivého počasí v prostorách, celoročně.

Co vám programy prinesou?

- doplnění průřezového tématu "environmentální výchova"

- inspirace pro nové výukové metody

- náměty na zajímavé výukové pomůcky

- podklady pro následnou práci ve výuce

Délka programu: 1 - 3 hodiny, časově lze upravit dle domluvy

Cena programu: podle délky a náročnosti 50 - 70 Kč

Pedagogický doprovod má program zdarma

Počet účastníků: Optimální počet účastníků je 15 - 20, maximální možný počet je 30. Minimální počet účastníků je 15, v případě nižšího počtu žáků je celková cena za program stanovena jako kdyby bylo žáků 15.

- Odpovědnost: Po celou dobu konání výukového programu nese za žáky odpovědnost doprovázející pedagog. Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

Rodiče i děti souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnost, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti ekocentra akce např. v tisku, na internetu, atp.

Jak program obědnat. Na program je nutno se objednat nejméně týden předem.

Kontaktní osoba:

Lumít Kuchařík

mobil. 603 745 216, e-mail: kucharik.lumir@seznam.cz, dilnauslunce@seznam.cz

Děkujeme za váš zájem.

 Enviromentalni-vychova

Workshop

Znamená forma vzdělávacích aktivit, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (mentální mapyzpětná vazba atd.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi.

Tkani-workshop-o-vlne-museum-bilovecDsc_0034Foto-setkani-kpz-v-blahutovicich-5Kpz_ostrava_budujeme-komunitu_3-1